Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Содержание

Юридический вестник

Положение о научном журнале «Юридический вестник»
Низомнома оид ба маҷаллаи илмии «Паёми ҳуқуқӣ»

Научный журнал «Юридический вестник» (далее – Журнал) юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета издается в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, законодательством Республики Таджикистан о средствах массовой информации, иными нормативными актами Республики Таджикистан, нормами международного права и международными договорами Республики Таджикистан, Уставом Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» и настоящим Положением о научном журнале «Юридический вестник».

Учредителем Журнала является Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее – РТСУ).

Журнал представляет собой подписное научное периодическое издание статей, рецензий и иной информации, связанной с развитием юридической науки.

Основная цель – предоставить возможность научному сообществу и практикующим специалистам публиковать результаты своих исследований, привлечь внимание к перспективным и актуальным направлениям юридической науки, усилить обмен мнениями между научным сообществом Таджикистана  и зарубежных стран.

 • в наглядной форме представлять разностороннюю полезную и достоверную информацию по актуальным для научного сообщества направлениям различных отраслей права;
 • способствовать грамотной постановке и решению не только научных, но и практических задач в рамках отраслей права;
 • активно взаимодействовать с научным сообществом ведущих юридических вузов Республики Таджикистан и зарубежных стран;
 • предоставлять информационную площадку для диалога и обмена знаниями между учеными и практикующими специалистами;
 • информировать научное и профессиональное сообщество о научных достижениях сотрудников юридического факультета вуза.

2.4. В Журнале публикуются материалы, относящиеся к следующим шифрам специальностей:

Периодичность журнала устанавливается в количестве 4-х номеров в год (1 раз в квартал) объемом до 20 усл. п.л. Предусматривается также возможность выпуска специальных номеров Журнала, приложений к Журналу, а также выпуск Журнала по материалам научных конференций, проводимых на юридическом факультете РТСУ.

Маҷаллаи илмии «Паёми ҳуқуқӣ» (минбаъд – Маҷалла)-и факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи васоити ахбори омма, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Муассисаи таълимии байнидавлатии таҳсилоти олии касбии “Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон ” ва Низомномаи мазкур дар бораи маҷаллаи илмӣ «Пайми ҳуқуқӣ» нашр мегардад.

Муассиси маҷалла Муассисаи таълимии байнидавлатии таҳсилоти олии касбии “ илми ” (минбаъд – ДСРТ) мебошад.

Маҷалла нашрияи илмии даврии обунавӣ мебошад, ки мақолаҳо, тақризҳо ва дигар маълумоти марбут ба рушди илми ҳуқуқро дар бар мегирад.

Ҳадафи асосӣ фароҳам овардани имкон ба ҷомеаи илмӣ ва таҷрибаомӯзон барои нашри натиҷаҳои таҳқиқоти худ, ҷалби таваҷҷуҳ ба самтҳои ояндадор ва дахлдори илми ҳуқуқшиносӣ ва густариши табодули афкор миёни ҷомеаи илмии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ мебошад.

 • дар шакли визуалӣ пешниҳод намудани маълумоти бисёрҷонибаи муфид ва боэътимод оид ба соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ барои ҷомеаи илмӣ;
 • дар таҳия ва ҳалли на танҳо масъалаҳои илмӣ, балки амалӣ дар доираи соҳаҳои ҳуқуқ саҳм гузоранд;
 • ҳамкорӣ бо ҷомеаи илмии донишгоҳҳои пешбари ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ;
 • фароҳам овардани платформаи иттилоотӣ барои муколама ва табодули дониш байни олимон ва кормандони амалӣ;
 • маълумот доир ба дастовардҳои илмии кормандони факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳ ба ҷомеаи илмӣ ва касбӣ пешкаш гардонад.

2.4. Маҷалла маводҳои марбут ба шифрҳои зерини ихтисосҳоро нашр мекунад:

 • 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ; мурофиаи суди конститутсионӣ; ҳуқуқи мунисипалӣ;
 • 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ;
 • 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ;
 • 12.00.09 – Мурофияи ҷиноятӣ
 • 12.00.10 – Ҳуқуқи байналмилалӣ; Ҳуқуқи Аврупоӣ.

Давраи маҷалла дар ҳаҷми 4 шумора дар як сол (1 маротиба дар як семоҳа) бо ҳаҷми то 20 в.ч. шартӣ муқаррар карда мешавад. Дар он ҳамчунин имкони нашри шумораҳои махсуси маҷалла, замимаҳои маҷалла, инчунин нашри маҷалла дар асоси маводи конфронсҳои илмие, ки дар факултети ҳуқуқшиносии ДСРТ доир гардидаанд, пешбинӣ шудааст.

The journal is a subscription scientific periodical publication of articles, reviews and other information related to the development of legal science.

The main goal is to provide an opportunity for the scientific community and practitioners to publish the results of their research, draw attention to promising and relevant areas of legal science, and enhance the exchange of views between the scientific community of Tajikistan and foreign countries.

 • in a visual form to present versatile useful and reliable information on relevant areas for the scientific community in various branches of law;
 • to contribute to the competent formulation and solution of not only scientific, but also practical problems within the framework of branches of law;
 • actively interact with the scientific community of the leading law universities of the Republic of Tajikistan and foreign countries;
 • to provide an information platform for dialogue and knowledge sharing between scientists and practitioners;
 • 12.00.01  – Theory and history of law and state; history of law and state doctrine
 • 12.00.02 – Constitutional law; constitutional legal process; municipal law
 • 12.00.03 – Civil law; business law; family law; international private law
 • 12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal-executive law
 • 12.00.09 – Criminal procedure
 • 12.00.10 – International law; European law

The periodicity of the journal is set in the amount of 4 issues per year (1 time per quarter) with a volume of up to 20 conventional p.p. It also provides for the possibility of issuing special issues of the Journal, supplements to the Journal, as well as the publication of the Journal based on the materials of scientific conferences held at the Faculty of Law of the RTSU.

В журнале «Вестник государственной регистрации» публикуются сообщения о ликвидации фирм. Рассмотрим, чем они могут быть полезны и как с ними ознакомиться.

Поиск сообщения о ликвидации предприятия

Между датой опубликования сообщения в «Вестнике» и фактической ликвидацией должно пройти не менее двух месяцев, которые законодатель, как следует из того же п. 1 ст. 63 ГК РФ, дает кредиторам на заявление требований к ликвидируемому лицу. Поэтому, зная дату сообщения о ликвидации в данном журнале, заинтересованное лицо сможет определить, сколько у него есть времени на то, чтобы заявить соответствующие требования.

Рассмотрим далее, как именно можно узнать о факте размещения сообщения о ликвидации через сайт «Вестника».

Вестник государственной регистрации

Рассматриваемая задача решается довольно просто. Нужно:

1. Зайти в раздел «Поиск публикации» на сайте «Вестника».

2. Ввести на вкладке «О существенных фактах» ИНН или ОГРН интересующего хозяйствующего субъекта, поставить галочку напротив опции «Я не робот» (в случае отображения соответствующего блока на веб-странице).

3. Кликнуть на изображении лупы (или нажать Enter).

В случае наличия в базе данных сообщения о ликвидации предприятия сведения о нем отобразятся на экране. Будет указано, в каком номере «Вестника» они были опубликованы, с указанием даты выхода журнала, с которой отсчитываются два месяца, имеющиеся у кредиторов на заявление требований. Отобразятся также сведения о регистрирующем органе, с которым взаимодействует предприятие, например, о Межрайонной инспекции ФНС по соответствующему региону.

Также можно осуществить поиск непосредственно со стартовой страницы «Вестника»: нужно спуститься в середину нее и найти строку «Поиск публикации». Далее во вкладке «О существенных фактах», нужно ввести ИНН или ОГРН фирмы, проставить галочку напротив «Я не робот» при необходимости, нажать на лупу или Enter.

Отметим, что наряду с Вестником, есть также много других официальных онлайн-источников, где можно узнать о том, действует ли хозяйствующий субъект или нет. В их числе, например, Федресурс: поиск сообщений о ликвидации там не предусмотрен, но данный сайт позволяет, во-первых, узнать, осуществляет ли предприятие деятельность, а во-вторых, ознакомиться с возможными фактами о процедуре его банкротства.

Чтобы ознакомиться с информацией обоих указанных типов, достаточно ввести какой-либо идентификатор – ОГРН, ИНН или наименование юрлица, в поисковую строку на стартовой странице сайта. Если поиск не даст никаких результатов, то следует снять галочку напротив опции «Только действующие юридические лица» и повторить поиск.

В окне выдачи результатов поиска отобразится таблица, и в столбце «Статус» можно будет узнать различные факты о деятельности предприятия. Например, если оно окажется ликвидированным вследствие банкротства, то будет написано именно об этом с указанием даты прекращения деятельности.

О журнале

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»Издатель: Юридический институт Иркутского государственного университетаИздание выходит с 1998 года.Периодичность: 4 раза в год.Тираж: 500 экземпляров.Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ  № ФС77-78091 от 06.03. 2020 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В 2010 г. журнал «Сибирский юридический вестник» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук на неограниченный срок (Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки от 19 февраля 2010 г.).

В журнале публикуются работы по следующим научным специальностям:5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки5.1.4. Уголовно-правовые науки5.1.5. Международно-правовые науки

Журнал является научным изданием, в котором публикуются актуальные исследования в области юриспруденции по широкому спектру проблем юридического знания.Целью журнала является способствование развитию отечественной юриспруденции.

Задачи журнала: развитие научной дискуссии в области права, предоставление читателям актуальной правовой информации, ознакомление читателей с достижениями юридической науки, повышение уровня правовой культуры и юридической грамотности, повышение профессионализма специалистов в области юриспруденции.

Целевой аудиторией журнала являются представители профессионального юридического сообщества: научные работники, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, аспиранты, практикующие юристы.

Принципами редакционной политики журнала являются: соблюдение норм авторского права и других требований законодательства, а также публикационной этики, обеспечение научного характера публикаций, обязательное предварительное рецензирование поступающих материалов, обеспечение высокого качества публикуемых материалов.

Ведущие направления публикаций отражены в следующих рубриках

 • Вопросы теории и истории государства и права
 • Вопросы конституционного, муниципального, административного и финансового права
 • Вопросы частного права
 • Вопросы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии
 • Вопросы судопроизводства и криминалистики
 • Вопросы международного права и сравнительного правоведения
 • Рецензии, научная жизнь, трибуна молодого ученого и т.д.

Вышел из печати новый, четвертый за 2021 год номер журнала «Вестник государственной экспертизы». Специалисты в различных областях делятся здесь своим уникальным опытом. В свежем номере «Вестника» можно также найти ответы на важные для строительной отрасли вопросы и изучить актуальные для профессионального сообщества темы.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Основная из них – ценообразование в строительстве. Ко второму кварталу следующего года строительная отрасль должна перейти на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. В связи с этим нормативно-правовая и методическая база, регулирующая ценообразование в строительстве, претерпела значительные изменения. В этой непростой ситуации многие обращаются к специалистам Главгосэкспертизы России с просьбой разъяснить те или иные практические аспекты ценообразования, в том числе – для разрешения спорных ситуаций, возникающих при составлении и утверждении сметы контрактов. Ответы на самые актуальные из этих вопросов опубликованы в разделе журнала под названием «Главная тема».

Значительную часть компаний, с которыми сотрудничает Главгосэкспертиза России, составляют настоящие «тяжеловесы», от работы которых сегодня зависит состояние экономики нашей страны. Одна из них – АО «Стройтрансгаз». «Вестник государственной экспертизы» встретился с генеральным директором «Стройтрансгаза» Владимиром Лавленцевым, чтобы поговорить о проектах одной из самых опытных в России строительных организаций и узнать о том, как будут строиться крупнейшие объекты страны, в том числе автодорога М-12 и «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в выпуске можно найти статьи о государственной экспертизе проектной документации на предмет соответствия общественных зданий требованиям по антитеррористической защищенности, о защитных сооружениях гражданской обороны и о проектировании поверхностных объектов и сооружений в зонах влияния подземных горных работ. Многих читателей наверняка заинтересует материал о применении имитационно-анимационных моделей (симуляций) в проектировании аэропортов или текст о проектировании поверхностных объектов и сооружений в зонах влияния подземных горных работ, а также статья об основаниях и фундаментах зданий и сооружений в условиях многолетнемерзлых грунтов. Также в журнале можно найти информацию о мерах по охране водных биологических ресурсов при проектировании водозаборных сооружений и о строительстве и реконструкции зданий и сооружений в симбиозе с объектами культурного наследия.

Завершает выпуск Вестника №4 за 2021 год статья о ходе реконструкции знаменитого объекта культурного наследия федерального значения – Федоровского городка. Главгосэкспертиза России дважды выдавала заключения по проектам, связанным с реконструкцией в режиме реставрации этого объекта, а теперь эксперты Главгосэкспертизы приехали в Царское село, чтобы понаблюдать, как реализуются рассмотренные ими проектные решения.

Подробнее с содержанием нового номера журнала «Вестник государственной экспертизы» можно ознакомиться здесь.

Вам может быть инитересно:

Дополнение №9 к ФСНБ 2020 вводится в действие с 1 февраля 2022 года

Обзор ключевых изменений в новой ФСНБ-2021
Главгосэкспертиза начала поэтапную публикацию на ФГИС ЦС проекта ФСНБ-2021. Данный проект ФСНБ-2021 является рабочей редакцией. В настоящее время ведутся работы по актуализации содержания сметных норм, корректировке отдельных положений технических частей, наполнению сборников строительных ресурсов ценовыми показателями и другие. Для обеспечения всестороннего учета мнений участников инвестиционно-строительного процесса, Главгосэкспертиза совместно с Минстроем России предлагает рассмотреть размещенный проект ФСНБ-2021 и направить свои предложения через специальное меню.
Подробнее

Все предприятия в РФ обязаны публиковать важные факты своей деятельности в открытых источниках – в Федресурсе и Вестнике госрегистрации. Данная норма регламентируется положениями ФЗ от 08.08.2001 № 129–ФЗ и указа Правительства РФ от 19.06.2002 № 438. Для удобства подачи документов работают Региональные представительства Вестника государственной регистрации в 83 городах России на основании заключенного агентского договора с ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА». Представительства уполномочены принимать заявки, а публикацию сообщений от юрлиц, предназначенных для публикации в издании.

Порядок приема заявок для публикации в журнале

Чтобы разместить объявление в журнале «Вестник госрегистрации», понадобится выполнить ряд действий:

 • Выбрать тип уведомления (ликвидация, реорганизация, банкротство) и ознакомиться с комплектом документации для подачи.
 • После получения счета оплатить стоимость публикации (счет формируется в течение 1 рабочего дня).
 • Подготовить комплект документов, в соответствии с требованиями к конкретному типу сообщения.
 • Завезти комплект документов в офис выбранного представительства.

Оплату необходимо осуществлять заблаговременно, поскольку публикация сведений в журнале выполняется после подтверждения факта оплаты и поступления средств на счет редакции.

Перечень документов для публикации уведомления

Для публикации в Региональные представительства Вестника госрегистрации потребуется предоставить комплект документации:

Бланк-заявка с обязательным заверением подписью и печатью — 2 экземпляра (один экземпляр подается в редакцию, а второй с пометкой о приеме остается у заявителя).

 • Прикрепленное письмо с подписью и печатью.
 • Решение, протокол или постановление о факте деятельности.
 • Оригинал квитанции, служащей подтверждением внесения финансов за публикацию в издании.
 • Доверенность на подачу уведомления (оригинал с мокрой печатью и подписью).

Заявку и сопроводительное письмо вправе подписать доверенное лицо, если такие полномочия предусмотрены доверенностью.

Публикуем сообщения в Вестнике Государственной регистрации

Официальное представительство в Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской области.

Публикуем сообщения в Вестник в Санкт-Петербурге

 • Телефон +7 (812) 566-66-35.
 • Режим работы: с 10 до 18:00 пт. до 17:00 перерыв с 14:00 до 15:00.

Публикуем сообщения в Вестнике в Екатеринбурге

 • Телефон +7 (343) 363-00-13.
 • Режим работы: с 10 до 18:00 пт. до 17:00 перерыв с 14:00 до 15:00.

Публикуем сообщения в Вестнике в Челябинске

 • Телефон +7 (351) 700-71-30
 • Режим работы: с 10 до 18:00 пт. до 17:00 перерыв с 14:00 до 15:00.

Статей о том, как в «этом» году ликвидировать фирму много. Но никто не говорит о том, какие варианты удобнее или дешевле. Просто сваливают на вас тонну информации и «разбирайтесь сами».

Мы Вам предложим самый удобный на наш взгляд вариант, который не требует обращения к НОТАРИУСАМ и оплаты государственной пошлины.

Публикация сообщения

Прием сообщений для публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» осуществляется по адресам:

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, офис 316. Телефон 8 (512) 566-66-35

Екатеринбург, пер. Северный, д. 2a офис 614. Телефон: 8 (343) 363-00-13

Челябинск, ул. Доватора д.29 офис 310. Телефон: 8 (351) 700-71-30

Как проверить должника и опубликовать сообщение?

Последняя редакция 14 февраля 2023

Время на прочтение

Закон устанавливает правило для банкротов: признание несостоятельности должно быть публичным. Для проверки работают:

 • сайт арбитражных судов, где публикуются банкротные дела;
 • государственный портал Федресурс, он же ЕФРСБ, где финуправляющий размещает сведения о ходе процедуры и ее результатах;
 • газета «Коммерсантъ» — печатное и онлайн издание.

Объявления о несостоятельности (банкротстве) в «Коммерсантъ» подают арбитражные управляющие. Почему это важно? Именно с даты публикации о введении банкротства отсчитываются 2 месяца на подачу заявлений о включении в реестр требований кредиторов. Если банк пропустит срок, суд не включит его в реестр, и денег от продажи имущества он не получит. А долг спишут.

Что представляет собой объявление о банкротстве?

В издании публикуются сообщения финансовых и арбитражных управляющих. Эта обязанность возложена на них Распоряжением Правительства РФ № 1049-р от 21 июня 2008 года и Договором с ФРС № 25 от 1 августа 2008 года.

«Коммерсантъ» — это газета, которая выходит каждый день. Она выпускается в бумажном виде и публикуется на сайте https://www.kommersant.ru/. Сведения о банкротстве в газете «Коммерсантъ» обновляются еженедельно. Кредитор вправе знать, не банкротится ли его должник — для этого нужно зайти на портал и выполнить поиск сведений о несостоятельности граждан и компаний.

Зачем знать о банкротстве, если долги все равно спишут? Чтобы поучаствовать в процедуре. Кредитору необходимо включиться в реестр, и тогда он вправе рассчитывать на компенсацию из проданного имущества и средств банкрота:

 • в банкротстве физических лиц — это процедура реализации имущества;
 • в банкротстве юридических лиц — это конкурсное производство.

Если же возможно восстановить платежеспособность должника, то кредитору важно включиться в реестр, чтобы его требования учли в плане реструктуризации или внешнего управления.

В рамках реализации или конкурсного производства осуществляются торги имуществом из конкурсной массы. По завершении распродажи управляющий проводит расчет с кредиторами. Оставшиеся обязательства списывают, и банкрота освобождают от долгов.

Реестр регулярно изучают:

 • банки и микрофинансовые организации;
 • компании-контрагенты ИП и юрлиц, партнеры;
 • инвесторы;
 • государственные органы.

Банки и МФО проверяют заемщиков, которые подают заявки на кредитование. Также в поле проверки входят клиенты, которые являются злостными неплательщиками.

Контрагенты проверяют потенциальных партнеров, заказчиков, поставщиков. Им важно, чтобы компания не проходила процедуру и не подавала заявок на признание несостоятельности. Поэтому поиск в списке банкротов проводится регулярно.

Соответственно, если организация находит сообщение о несостоятельности, она смотрит на дату публикации. При введении банкротства юридического или физического лица нужно заявить о требованиях в 2-месячный срок.

Виды сообщений, которые встречаются в издании «Коммерсантъ»:

 • Введение наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления или конкурсного производства в отношении организации.
 • Признание человека несостоятельным, введение реструктуризации долгов или реализации имущества.
 • Завершение или прекращение дела о признании несостоятельности.
 • О дате, времени и месте проведения собрания кредиторов.
 • Назначение, отстранение или освобождение управляющих.
 • Заявления третьих лиц с готовностью взять на себя финансовые обязательства.
 • Назначение и результаты торгов.
 • Возобновление процедуры банкротства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Также на «Коммерсант» наведываются потенциальные покупатели. Это люди и организации, которые скупают имущество с аукционов. В сообщениях о банкротстве публикуются следующие данные:

 • ФИО должника, ИНН и СНИЛС или название юрлица, ИНН, ОГРН, адрес места жительства или регистрации;
 • наименование суда, в котором рассматривается дело;
 • дата и номе дела;
 • ФИО управляющего и основные контакты;
 • название СРО, в которой числится управляющий;
 • даты введения банкротства и назначения торгов, информация о порядке проведения аукциона, и задатке и требованиях к участникам.

Сообщения не проверяются на достоверность редакцией издания. Если опубликованы неверные или неполные сведения, публикуется повторное, исправленное объявление. Ответственность за ошибки несет виновный: управляющий, если предоставил неправильный текст сообщения, «Коммерсантъ» — если допущены опечатки.

Как найти объявление о банкротстве «Коммерсант»?

Найти нужные сведения о банкротстве можно в электронной версии печатного издания. Поиск можно проводить по дате событий, по номеру дела или по персональным данным банкрота.

Поиск в архиве печатных изданий займет намного больше времени. Придется часами листать подшивки газет, поэтому лучше сразу выбрать вариант поиска на сайте.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Как искать публикации о банкротстве?

 • Заходите на сайт kommersant ru.
 • Далее ищете вкладку «Банкротства»: https://bankruptcy.kommersant.ru/?from=burger, где есть специальная кнопка «Поиск объявлений о банкротстве». Поиск дела можно проводить по ИНН, ОГРН и другим идентифицирующим данным. Найти информацию можно по ключевым словам, для этого в поле поиска выделена отдельная строка.
 • Подтверждаете, что вы не робот, и получаете актуальные сведения.

Поиск в «Коммерсанте»

Например, вводим ключевое слово «торги» и переходим на следующее поле. Здесь уже система уточняет конкретные данные:

Но тут самое интересное — система kommersant предложит вам оплатить пробный доступ! Да, здесь даже представлены тарифы — функционал доступа зависит от выбранного пакета.

Как подаются публикации о банкротстве в газете «Коммерсантъ»?

Подать материал на публикацию вправе арбитражный или финансовый управляющий. Он использует электронную почту, факсимильную печать или форму для онлайн-заполнения.

Сначала заполняется форма, после чего управляющий получает счет. Следующий шаг — загрузка нужных документов в скан-копиях. Оплатить объявление можно тоже онлайн. Отметим, что тексты оцениваются по площади, которую они занимают. То есть установлена плата за квадратный сантиметр. Узнать, во сколько обойдется публикация, можно прямо на сайте «Коммерсанта».

После подачи и оплаты управляющему остается только отслеживать статус поданного сообщения. Эта функция доступна после авторизации.

Так, для опубликования сведений необходимо приложить ряд документов. К ним относятся:

 • постановление арбитражного суда;
 • заявка на публикации;
 • поручение на объявление сведений при торгах;
 • чеки об оплате публикации;
 • решение арбитражного суда о назначении управляющего в деле о банкротстве.

Все документы необходимо выслать в виде сканов. Оригинальные образцы предоставляются в суд после оплаты услуги публикации. Сейчас стоимость публикации рассчитывается, исходя из тарифа 216.24 рублей за квадратный сантиметр (учитывая 20% НДС). Одна публикация обходится в 8-11 тыс. рублей.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

В банкротстве объявления публикуются 2-4 раза. Оплачивает расходы на публикации лицо, которое инициировало процедуру (сам должник или кредитор-заявитель). Оплатить можно:

 • с расчетного счета,
 • через Сбербанк или другой коммерческий банк на кассе.

Оплата публикаций в «Коммерсанте» относится к обязательным расходам при процедуре банкротства. Избежать этой повинности нельзя. Если у должника не будет денег, чтобы рассчитаться за публикации, финансовый управляющий вправе взять их из конкурсной массы.

Наши услуги и цены

 • Вы рассказываете о своей проблеме, задаете вопросы;
 • Юрист уточняет необходимые сведения, анализирует ситуацию, рассказывает варианты развития событий;
 • Вместе выбираете выгодный вариант — банкротство, рефинансирование, просто жалоба на коллекторов или банк;
 • Юрист рассказывает, как подготовиться, где взять документы, и что делать, в вашем случае.

Внесудебное банкротство в МФЦ под ключ

25 160 ₽

 • Проверка и фиксация долгов и производств в ФССП, оценка имущества и оспоримости сделок за 3 года
 • Составление заявления и списка кредиторов
 • Подача заявления о банкротстве в МФЦ по доверенности
 • Работа с банками и коллекторами — уведомление об отказе от взаимодействия, жалобы в прокуратуру и в ФССП при нарушениях
 • Представление интересов юристом в случае возражений со стороны кредиторов
 • Через полгода получение в МФЦ решения о признании вас банкротом и списании долгов.

Банкротство физического лица под ключ

от 8 460 ₽/мес.

 • Составление заявления о банкротстве
 • Сбор необходимых документов
 • Госпошлина и вознаграждение арбитражного управляющего
 • Представление интересов юристом на судебном заседании по введению процедуры банкротства
 • Полное сопровождение процедуры банкротства финансовым управляющим

Что будет, если информация о банкротстве скрывается?

Источниками информации о банкротстве служат Федресурс и издание «Коммерсантъ». Здесь кредиторы черпают актуальные сведения о процедурах. Законодатель также устанавливает сроки для публикаций.

Например, информация об открытии производства публикуется в течение 10 дней с момента вынесения судебного определения.

Что будет, если финансовый управляющий:

 • несвоевременно опубликует сведения;
 • не опубликует информацию;
 • подаст дезинформирующие сведения?

Его ждет как минимум штраф в размере 5 тыс. рублей. А как максимум — жалоба, дисциплинарное взыскание и отстранение если ошибка повлекла ущерб, ущемила интересы стороны.

Планируете банкротство, но не уверены, что готовы к процедуре? Свяжитесь с нашими юристами, мы ответим на ваши вопросы и окажем посильную помощь. «Банкрот Консалт» занимается сопровождением процедур в рамках признания несостоятельности через арбитражный суд. Работая «под ключ», наши специалисты берут на себя все задачи, от публикаций в «Коммерсанте» до взаимодействия с управляющим, судьей и кредиторами. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на нашем сайте.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Руководитель отдела подготовки и клиентского сервиса

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Юрист по банкротству физических лиц

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Эксперт в области банкротства физических лиц. Является действующим арбитражным управляющим с 2015 года. Публикации Константина размещены в различных экспертных изданиях и СМИ. Активный участник конференций, семинаров и обсуждений внесения правок в действующее законодательство РФ по банкротству.

Популярные статьи

Рассчитать примерную стоимость банкротства

Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите ее.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Вышел в свет четвертый, последний в 2022 году, выпуск журнала «Вестник государственной экспертизы». Его главной темой стала не только внутренняя мобилизация каждого члена профессионального сообщества, но и работа с данными, которая становится основным ключом для взаимодействия и коммуникации участников инвестиционно-строительного процесса на всех этапах жизненного цикла объектов.

Рассказывая о пройденных и предстоящих этапах цифровизации строительной экспертизы в России, первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России Вадим Андропов отметил, что главная цель трансформации строительства и экспертизы – повышение скорости работ и эффективности капиталовложений. И в этом огромную роль играют данные, объемы и возможности которых стремительно увеличиваются по мере развития информационных технологий.

Замруководителя Центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России Александр Перепелица и замруководителя Службы анализа данных и ведения ЕГРЗ ведомства Алексей Иванов объяснили, как важно в современной цифровой реальности организовать эффективные и экономичные процессы сбора, хранения и использования данных, а также то, как цифровые инструменты помогают при проведении государственной строительной экспертизы.

Еще одним интересным собеседником «Вестника» стал Карен Оганесян, генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», созданной 1 февраля 2021 года в целях эффективной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов. Он рассказал в своем интервью о реализации проектов «Единого заказчика», об исцеляющей среде, правилах агрессивного развития и возможностях, которые дает современная ситуация.

Постоянную рубрику журнала «Экспертное мнение» открывает статья начальника отдела внедрения инновационных технологий в строительстве департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Олега Голембо о технологическом суверенитете стройкомплекса страны. Замруководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов посвятил свою публикацию реформе контрольно-надзорной деятельности в строительстве. Она направлена на то, чтобы снизить давление административной нагрузки на предпринимателей, установить понятные и прозрачные правила проведения проверок.

Тем, кто заинтересован в привлечении в свои организации высококвалифицированных отраслевых кадров, полезно будет ознакомиться с материалом о результатах обучения работников ПАО «Транснефть» в Учебном центре Главгосэкспертизы России. Другую важную тему –особенности процедуры проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы в режиме «одного окна» – раскрывает на страницах «Вестника» начальник Управления экологической экспертизы Главгосэкспертизы России Оксана Родивилова.

Также материалы рубрики «Экспертное мнение» рассказывают о применении технологий информационного моделирования на крупных инфраструктурных объектах АО «ДСК «Автобан», об опыте АО «Гипротрубопровод» при разработке проекта с применением технологий информационного моделирования, об обеспечении пожарной безопасности при проектировании жилых многоквартирных и общественных зданий с применением деревянных конструкций, о применении стеклопластиковых труб в нефтяной промышленности и о безопасности гидротехнических сооружений.

На последних страницах журнала можно найти познавательный материал о нескольких находящихся в ведомстве ГлавУпДК при МИД РФ исторических особняках, в которых в последние десять лет проводились реставрационные работы.

Купить электронную версию журнала можно в интернет-магазине.

Как самостоятельно опубликовать сообщение в журнале «Вестник государственной регистрации»?

 • реорганизации (п.1 ст.60 ГК РФ);
 • ликвидации (п.1 ст.63 ГК РФ);
 • об уменьшении уставного капитала (п.3 ст.20 ФЗ «Об ООО»; п.1 ст.30 ФЗ «Об АО»);
 • об отмене нотариальной доверенности;
 • приобретении более 20% голосующих акций (долей) другого общества (п.4 ст.6 ФЗ ООО, п.4 ст.6 ФЗ «Об АО»);
 • АО стали меньше уставного капитала более чем на 25% (п.7 ст. 35 ФЗ «Об АО»);
 • о снижении стоимости чистых активов АО до показателя меньше уставного капитала (ст.90 ГК РФ, ст.30 ФЗ «Об АО», п. 6 ст. 35 ФЗ «Об АО»);
 • о снижении стоимости чистых активов ООО до показателя меньше уставного капитала (ст.90 ГК РФ, ст. 20 ФЗ «Об ООО» ст.30 ФЗ «Об ООО»);

Неисполнение юридическим лицом обязанности уведомить своих кредиторов посредством публикации обязательного уведомления в Вестнике государственной регистрации является основанием для отказа в государственной регистрации со стороны ФНС в соответствии с пп.«с, т, у» п.1 ст.23 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП».

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

Для этого необходимо

 • Заполнить web-заявку на сайте
 • Выбрать способ подачи сведений в Вестник государственной регистрации.

Сообщение можно подать

 • 1) через сайт (для этого нужна электронная подпись). В этом случае:прикрепите к заявке в личном кабинете необходимые отсканированные документы;подпишите заявку электронной подписью и отправьте на проверку и расчет стоимости; оплатите счет ООО «‎Коммерсантъ КАРТОТЕКА» (поступит в личный кабинет);прикрепите отсканированный платежный документ.
 • прикрепите к заявке в личном кабинете необходимые отсканированные документы;
 • подпишите заявку электронной подписью и отправьте на проверку и расчет стоимости;
 • оплатите счет ООО «‎Коммерсантъ КАРТОТЕКА» (поступит в личный кабинет);
 • прикрепите отсканированный платежный документ.
 • лично (в региональном представительстве);
 • почтой.

Если подаете лично или почтой

 • выберите региональное представительство редакции журнала (можно
 • выбрать любое, независимо от местонахождения организации-заявителя);
 • из личного кабинета на сайте журнала «Вестник государственной регистрации» отправьте заявку для расчета стоимости публикации;
 • оплатите счет (он поступит в личный кабинет);
 • представьте полный комплект документов в выбранное региональное представительство лично или отправьте почтой.

Перечень документов, прилагаемых к заявке, зависит от события, о котором публикуются сведения. Но в любом случае потребуется представить

 бланк-заявку (оригинал) и сопроводительное письмо (оригинал). Данные документы представляются в двух экземплярах при подаче черезрегиональное представительство или почтой и в одном экземпляре при подаче через сайт. Формируются они автоматически и доступны дляскачивания после выставления счета. Подписывает их лицо, указанное в сведениях о заявителе; платежный документ; доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия) — один экземпляр. Доверенность предоставляется, если документы подает не заявитель. Принимается оригинал доверенности или нотариально заверенная копия. Оформлять доверенность необходимо по образцам, представленным на сайте журнала «Вестник государственной регистрации».

Как не тратить время на изучение Регламента подачи сообщений в редакцию журнала «Вестник государственной регистрации»? — Опубликовать сообщение через сервис «Вестник онлайн» (https

«Вестник онлайн» (https://vestnic.online/) — это сервис быстрой и удобной публикации сообщений в Журнале «Вестник государственнойрегистрации». Зачастую, многие клиенты не имеют всех необходимых инструментов (квалифицированной электронной подписи, программногообеспечения), а также опыта и знаний о порядке, сроках и содержании обязательных публикаций, а также требующимся к ним документам. Поэтомусамостоятельное размещение информации в «Вестнике государственной регистрации» становится для них проблемой, которая может привестиприведет к ошибкам в соблюдении обязанности, отказам со стороны ФНС, административной и субсидиарной ответственности.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

«Вестник онлайн» — это профессиональная помощь в размещении информации в «Вестнике государственной регистрации». Сервис предоставляет бесплатные правовые и технические консультации. Специалисты «Вестник онлайн» в любое время обеспечивают всестороннюю поддержку в соблюдении обязанности по публикации сообщений.

Налоговый бюллетень официальный сайт ликвидация юридического лица проверка по ИНН

В журнале «Юридический вестник Кубанского государственного университета» публикуются новые оригинальные результаты научных и прикладных исследований в различных областях юридической науки. Издаваемый журнал служит целям развития юридической науки в Российской Федерации, решению актуальных научных проблем, взаимодействию ученых России и других странах мира.

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:

 • 5.1.1. – Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки);
 • 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки);
 • 5.1.3. – Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки);
 • 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки);

Журнал включён в перечень Российского индекса научного цитирования.

ISSN: 2782-5841 (Online)

Свидетельство о регистрации журнала ПИ №ФС77-49493 от 20 апреля 2012 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Периодичность издания журнала — 4 номера в год.

Территория распространения — Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны.

Подписку на журнал можно оформить в любом отделении Почты России (Объединенный каталог “Пресса России”, подписной индекс 38774).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *